Tonernas namn

Nu är det dags att lära oss vad tonerna heter. För att det ska bli enklare att förstå använder vi oss av ett piano.

De vita tangenternas toner heter alltså C, D, E, F, G, A och B.  Istället för att använda benämningen B kan man också säga H.

Mellan dessa toner finns det något som kallas för hela och halva tonsteg. När vi hoppar ett helt tonsteg, betyder det att vi hoppar två tangenter. Om vi hoppar ett halvt tonsteg, betyder det att vi hoppar en tangent.

Avståndet mellan dessa toner är alltså inte den samma. Om vi utgår från de vita tangenterna finns det hela tonsteg överallt, förutom mellan E och F, och mellan B och C. Titta på bilden nedan och lägg märket till de svarta tangenterna och var de halva tonstegen ligger då vi utgår från de vita tangenterna.

Nu undrar du säkert vad de svarta tangenterna är för någonting. Mellan tex C och D finns det ännu en ton. Alla de svarta tangentena kommer vi till om vi höjer eller sänker de vita tangenterna. Till hjälp har vi korsförtecken. När vi använder korsförtecken, b-förtecken eller återställningstecken gäller tecknet fram till nästa taktstreck om inte något annat anges.


Det här är ett korsförtecken. När det används höjs tonen ett halvt tonsteg och får ändelsen -iss. Om vi skriver ett korsförtecken framför noten C, blir C istället Ciss.

Det här är ett b-förtecken och när det används sänks tonen ett halvt tonsteg och får ändelsen-ess. Om vi skriver ett b-förtecken framför en not får den ändelsen ess.

Det här är ett återställningstecken som används för att återställa noter, d.v.s. ta bort gällande korsförtecken eller b-förtecken från en not.

Det här är ett dubbelt korsförtecken. Det används för att höja tonen två halva tonsteg. Noten får då ändelsen -ississ.  Detta förtecken är inte så vanligt.

Detta är ett dubbelt b-förtecken. Det används för att sänka tonen två halva tonsteg. Noten får ändelsen -essess. Inte heller detta förtecken är särskilt vanligt.

Titta på bilden ovanför. Nu förstår vi att ett höjt C, dvs Ciss, är samma sak som ett sänkt D, dvs Dess. Självklart kan vi även höja och sänka de andra tonerna. Exempel: Ett sänkt C blir ett Cess och det är samma ton som ett B. Ett höjt E blir ett Eiss, vilket är samma ton som ett F.

Det här var den sista delen av kursen Grundläggande Musikteori. Du kan nu gå vidare och läsa en sammanfattning av det vi gått igenom och sedan göra ett avslutande prov för att testa dina kunskaper.